Wat is MRT?

Motorische Remedial Teaching is extra onderwijshulp speciaal gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de motorische vaardigheden. Het verbeteren van de bewegingsvaardigheden en het inhalen van eventuele achterstanden heeft een positief effect op leer- en gedragsontwikkeling. Voor een evenwichtige ontwikkeling is het van groot belang dat er een goede balans is tussen cognitieve-, sociaal emotionele- en motorische ontwikkeling. In een tijd van meer computeren, gamen, tv kijken en over het algemeen minder buitenspelen en veel nadruk op de resultaten van de cognitieve vaardigheden is het heel belangrijk dat ook juist de motorische ontwikkeling gevolgd wordt. De motorische ontwikkeling staat in direct verband met het leren leren (cognitieve ontwikkeling) en met gedrag (sociaal emotionele ontwikkeling). Een goede motoriek staat in direct verband met met het leren lezen, schrijven, rekenen en spellen. Tijdens het leren zijn meerdere gebieden in verschillende delen van de hersenen nodig. Een optimale samenwerking van deze gebieden is van groot belang. Een goede samenwerking van meerdere gebieden in de rechter- en linker hersenhelft is dus een belangrijke voorwaarde voor de motorische -, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waarom MRT ?

Voor kinderen die een bewegingsachterstand laten zien, kan na het afnemen van de Motorische Test het motorische niveau worden bepaald. Via een individueel oefenprogramma kan de achterstand in de motorische ontwikkeling worden ingehaald. Elke dag de opdrachten oefenen is heel belangrijk in dit proces. Op die manier wordt een kind extra gestimuleerd om zich bepaalde bewegingen eigen te maken wat ook een positief effect heeft op het zelfvertrouwen. Vanuit dit zelfvertrouwen wordt het ook gemakkelijker nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook de samenwerking van beide hersenhelften wordt gestimuleerd. De linker hersenhelft stuurt de rechterkant van ons lichaam aan en de rechter hersenhelft stuurt de linkerkant van ons lichaam aan. Voor sommige kinderen is het extra oefenen van links en rechts belangrijk om eventuele blokkade in de (motorische) ontwikkeling weg te werken. Een individueel traject kan zorgen voor meer zelfvertrouwen, meer succeservaring en een betere aansluiting met leeftijdsgenoten.